Tâm Nhìn - Sứ Mệnh

  • Tầm nhìn:

    Trở thành khách sạn bệnh viện hàng đầu ở Lào, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng cao.

  • Sứ mệnh:

    Đối với khách hàng: làm việc vì lợi ích của khách hàng và sức khoẻ của bệnh nhân bằng cách cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng cao.

    Đối với nhân viên: tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu nhân văn và văn hoá chung, phát huy năng lực chuyên môn và tạo cơ hội phát triển sự nghiệp cho toàn thể nhân viên.

    Đối với cộng đồng xã hội: mở rộng kinh doanh phù hợp với giai đoạn đầu tư nhất định, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, góp phần phát triển y tế quốc gia và chịu trách nhiệm hỗ trợ người nghèo và người tàn tật thông qua nhiều các chương trình tình nguyện y tế.