ພະແນກເສັ້ນປະສາດ

ແນະນຳ

ກວດພະຍາດ,ບົ່ງ​ມະ​ຕິຜົນກວດແລະປີ່ນປົວ:

- ອາການເຈັບຫົວຕ່າງໆ:ເຈັບເຄີ່ງຫົວ,ເຈັບຫົວຊ້ຳ​ເຮື້ອ

- ພະຍາດກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕີຂອງເສັ້ນປະສາດແລະກ້າມເນື້ອ.

- ປີ່ນປົວອາການລາຍຕາທີ່ເກີດຈາກການຂາດເລືອດໃນສະໝອງ

- ບັນ​ດາພະຍາດກ່ຽວ​ກັບ​ໂລກ​ຈິດ.

- ພະຍາດການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິຄືພະຍາດສັ່ນ​ເຊັນ Parkinson

ການບໍລິການທາງການແພດ

ກວດພະຍາດ,ບົ່ງ​ມະ​ຕິຜົນກວດແລະປີ່ນປົວ:

- ອາການເຈັບຫົວຕ່າງໆ:ເຈັບເຄີ່ງຫົວ,ເຈັບຫົວຊ້ຳ​ເຮື້ອ

- ພະຍາດກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕີຂອງເສັ້ນປະສາດແລະກ້າມເນື້ອ.

- ປີ່ນປົວອາການລາຍຕາທີ່ເກີດຈາກການຂາດເລືອດໃນສະໝອງ

- ບັນ​ດາພະຍາດກ່ຽວ​ກັບ​ໂລກ​ຈິດ.

- ພະຍາດການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິຄືພະຍາດສັ່ນ​ເຊັນ Parkinson

ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ