ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບັປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະກັນສຸຂະພາບເຊັ່ນ:

  1. ບໍລິສັດປະກັນໄພໂຊກໄຊ
  2. ບໍລິສັດປະກັນໄພພົງສະຫວັນ
  3. ບໍລິສັດປະກັນໄພທິບພະຍະ
  4. ບໍລິສັດປະກັນໄພວຽງຈັນ
  5. ບໍລິສັດປະກັນໄພລ້ານຊ້າງ
  6. ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ - ຫວຽດ
  7. ບໍລິສັດປະກັນໄພເມືອງໄທ
  8. ບໍລິສັດປະກັນໄພໂຕໂກ